Kategóriák

Adatkezelési tájékoztató

Személyes adatokat csak a jogszabályoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át, vagy amennyiben ezt az Adatkezelő jogos érdeke vagy jogi kötelezettség teljesítése kívánja meg.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a bettabolt@betta.hu címen. A személyes adatok törlését ugyanezen a címen lehet kérni.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Bánya Márió, 7100 Szekszárd, Páskum u. 3., 74/529-000, mario@betta.hu

Bevezetés

A Betta Kft. (7100 Szekszárd, Páskum u. 3., adószám: 11987752-2-17, cégjegyzékszám‎: ‎17-09-003892) (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) a következő tájékoztató alapján kezeli az Ön személyes adatait.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete 679/2016. sz. rendelet („GDPR”) meghatározott kötelezettségeket ró az Adatkezelőre, amelyet Adatkezelő jelen tájékoztatóval teljesít.

A tájékoztató módosításai a weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba.

Értelmező fogalmak

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

„álnevesítés” (pszeudonimizáció): a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

„vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv - Magyarországon ez a szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

 • az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
 • az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
 • panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

 • személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező Adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor;
 • személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

„Adatvédelmi tisztviselő”: a GDPR 37. cikke szerint kinevezett személy.

Az adatkezelés jogalapja

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges, mivel a Betta Kft. nem kezeli 18 éven aluliak személyes adatait. A webáruházban a vásárlási korhatár: 18 év.

A Betta Kft. látogatóinak az adatait a (IP cím, böngészési információk) az oldal működése érdekében, és adatbiztonsági okokból jogos érdekből kezeljük.

A weboldalon webáruház működik, amely regisztrációhoz kötött. A regisztráció során megadott adatok esetében jogalap a hozzájárulás, illetve a számla kiállításával kapcsolatos jogi kötelezettség. A vásárlás során a felhasználó és az Adatkezelő között szerződés jön létre, amely az adatkezelés jogalapja.

A Betta Kft. a webáruház használata során profilinformációkat gyűjt a vásárlókról. A profilalkotás célja a vásárlók szokásainak megismerése, akciók, egyedi promóciók. Amennyiben nem ért egyet a profilalkotással, tiltakozhat az adatkezelés ellen. Tiltakozása esetén kedvezmények lehetőségétől eshet el.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés egyéb elvei

A GDPR további alapelvek betartását teszi kötelezővé. Ezek az alapelvek:

 • Személyes adatot csak tisztességesen és törvényesen lehet kezelni.
 • Az adatoknak naprakésznek és pontosnak kell lenni, amelyet az Adatkezelő úgy biztosít, hogy a felhasználó profiljában bármilyen adatát módosíthatja.

Hogyan használjuk az adatait?

Az Ön adatait számítógépes adatfeldolgozással kezeljük annak érdekében, hogy felhasználó fiókjához kapcsolódó vásárlásait nyilvántarthassuk, illetve teljesíthessük.

Kinek van hozzáférése az Ön adataihoz?

Erről a honlapról összegyűjtött adatokat kizárólag a Betta Kft. és Adatfeldolgozói ismerhetik meg.

Adatai továbbításra kerülnek az Európai Unión kívülre?

Az Ön adatait nem továbbítjuk az Európai Unión kívüli országba.

Milyen jogai vannak?

A GDPR 13-14-15-16-17-18-20-21-22 cikkei szerint jogosult tájékoztatást, személyes adataihoz hozzáférést, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését (elfeledtetés), korlátozását kérni. Továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá automatizált adatkezelés, ideértve a profilalkotást is.

A fenti jogokat akként gyakorolhatja, hogy a betta@betta.hu emailcímre levelet küld az adatkezelés megjelölésével. Kérheti bármikor az adatai törlését is, amelyet a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén teljesítjük. Ugyancsak kérheti a 8 évnél régebbi vásárlási előzmények törlését. Adatai törlésével megszűnik a regisztrációja, nem fog tudni belépni a weboldalra és webshopon történő vásárlást sem fog tudni intézni.

Amennyiben a Betta Kft. profilalkotás tevékenységet végez, úgy ehhez a hozzájárulását jelen tájékoztató elfogadásával megadottnak tekintjük. Abban az esetben, ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy azt alábbi email címre küldött üzenetben jelezheti: betta@betta.hu. Amennyiben a kereskedelmi célú adatkezeléshez előzetesen hozzájárult, Adatkezelő biztosítja, hogy ennek megváltoztatását bármikor kérhesse. Az elektronikusan hozzájárulás, illetve szerződés alapján kezelt adatai tekintetében joga van az adatok hordozásához, kérésére a rendeletben előírt formában átadjuk azokat.

3.6. Funkcionális adatkezelés

A jogszabályi elvárások alapján meg kell határozni a webshop weboldal funkcionalitásának működése körében a következőket:

 1. az adatgyűjtés ténye,
 2. az érintettek köre,
 3. az adatgyűjtés célja,
 4. az adatkezelés időtartama,
 5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők és Adatfeldolgozók kiléte,
 6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, email cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím. Hozzájárulása esetén felhasználói fiókjában további adatokat is megadhat.

Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált valamennyi érintett személy.

Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal töröljük az adatokat. Kivételt képeznek a számviteli bizonylatokhoz szükséges adatok, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

Az adatok megismerésére jogosultak személye: A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. A Betta Kft. munkatársain kívül a felsorolt Adatkezelők férnek hozzá az Ön személyes adataihoz.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalon: felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, email cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név. A személyes adatok törlését az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

- postai úton a Betta Kft., 7100 Szekszárd, Páskum u. 3. címen,

- e-mailben a bettabolt@betta.hu címen.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Adatrögzítés cookie-k segítségével

Mi az a cookie?

A “cookie” vagy “süti” egy kisméretű fájl, amely a számítógép böngészési előzményeit tárolja (nyelvi beállítások, csatlakozási idő, látogatott oldalak stb.). Ezeknek a tartalma ellenőrizhető, különösen azért, hogy a böngészést hatékonyabbá tegyük. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyből Önt azonosítani tudhatnánk.

Az átláthatóság kedvéért, a következő bekezdések egy összefogó képet alkotnak a Betta Kft. által használt cookie-król és olyan megoldást tudnak kínálni, amely segíti a megfelelő döntés meghozatalát. Fontos leszögezni, hogy a számítógép mások számára hozzáférhetővé tételével a cookie-k működésén is változtathat.

A Betta Kft. mire használja a cookie-kat?

A Betta Kft. azért használ cookie-kat, hogy a felhasználó böngészését segítse és a felhasználói élményét növelje. Használhatunk cookie-kat ahhoz, hogy bizonyos termékekkel kapcsolatosan tájékoztasson, igénybe vett szolgáltatásokkal és meglátogatott oldalakkal kapcsolatban informáljon. Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy személyre szabott tartalmat tudjunk készíteni és különösen személyre szabott ajánlatokat készítsük amikor Ön az oldalunkra lép. Ezeket a cookie-kat a kérésének megfelelően – a következő bekezdésben leírtak szerint - tudjuk beállítani. Amennyiben elutasítja a következő bekezdésben leírt cookie-k használatát, amely lehetővé tenné annak a rögzítését, hogy mely termékeket, szolgáltatásokat, oldalakat választott ki, a böngészési tartalom nem lesz személyre szabva és az esetlegesen megjelenő hirdetés irreleváns lehet Ön számára.

Milyen cookie-kat használ a Betta Kft.?

Munkamenetre szóló cookie-k:

A munkamenetre szóló cookie-k ideiglenes cookie-k, amelyek csak addig jegyzik meg az Ön tevékenységét, amíg a webhelyen tartózkodik, és a webböngésző bezárásakor lejárnak.

Állandó cookie-k:

Az állandó cookie-k a weblapon belüli beállításainak a megjegyzésére szolgálnak, és akkor is az asztali gépen vagy a mobileszközön maradnak, ha bezárja a böngészőt vagy újraindítja a számítógépet.

Webanalitikai cookie-k:

A Google Analytics cookie-k a weboldal teljesítményét mérik, amelyek elemzésével a weboldalt átláthatóbbá, felhasználóbaráttá tehetjük. Ezek a sütik nem tárolnak személyes információkat, az adatokat név nélkül kezelik. A Google Analytics conversion és remarketing sütik a kampányok hatékonyságát mérik, amelyek azért szükségesek, hogy az oldal látogatói számára még relevánsabb hirdetéseket jelentessünk meg.

További információ: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

Követő cookie-k:

Egyes cookie-k arra alkalmasak, hogy kövesék a weboldalon a böngészési magatartást és ez alapján elemzéseket végezhessünk.

Hirdetésekkel kapcsolatos cookie-k:

Google Adwords sütiket azért helyezünk el az oldalon, hogy a felhasználóinkat célzó hirdetések minél inkább relevánsabbak legyenek, így fordulhat elő, hogy böngészési előzményei alapján hasonló termékek hirdetéseit láthatja egy-egy harmadik fél által üzemeltetett weboldalon. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

Lehetővé teszi a Betta Kft., hogy harmadik személyek a cookie-kat használják?

A Betta Kft. a Google AnalyticsTM rendszerét használja és a honlap analizálását a Google Inc. segítségével végzi. Google Analytics olyan cookie-kat használ, amelyek szövegfájl formátumúak, és a felhasználók honlapböngészési szokásait elemzi, erről készít statisztikákat. Az oldal böngészésével kapcsolatosan a cookie-k által generált adatok (ideértve az IP címet is) a Google által kerülnek tárolásra és továbbküldésre az Egyesült Államokban található szerverekre. Google ezeket az információkat az oldal használatával kapcsolatos értékelésekre, oldalt közzétevő által igényelt jelentések készítésére és az oldal használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások ajánlására használja fel. Google abban az esetben jogosult ezeket az adatokat harmadik személynek továbbítani, ha erre jogszabály kötelezi. A Google nem kapcsolja össze az IP címét a többi olyan adattal, amely a rendelkezésére áll. A cookie-k használatát Ön leállíthatja a böngészőjében.

Hogyan tudja a cookie-kat kezelni?

Többféleképpen lehet a cookie-kat kezelni. Bármikor a a böngésző Beállítások menüpont, Segítség opció kiválasztásával módosítható a cookie-kra vonatkozó beállítás. Ez megmutatja, hogy hogyan lehet kitörölni a cookie-kat, hogy lehet értesítést kérni arról, ha cookie-t kapott vagy hogyan lehet hatástalanítani valamennyi vagy bizonyos feladóktól származó cookie-kat. Lehetősége van arra is, hogy a cookie-kat manuálisan törölje. Lehetősége van továbbá arra, hogy hatástalanítsa vagy kitörölje a böngészője kiegészítő szoftvere által használt hasonló cookie-kat, módosítva a kérdéses szoftver beállításait.

Fontos tudni, hogy a böngésző beállításainak ilyen módosítása magával vonhatja, hogy egyes tartalmakhoz való hozzáféréstől vagy egyes várt szolgáltatástól elessen. Nem vállalunk felelősséget a cookie-k korlátozásának következményeként előálló korlátozott működésből eredő következményekért.

A választási lehetőség a használt böngészőtől függ.Minden böngésző beállításában lehetőség van a cookie-k kezelésére. Az erre vonatkozó információ a böngésző segítség menüpontjában található meg, amely részletes információt tartalmaz a választható beállításokról.

Internet Explorer: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki az Internetbeállítások parancsot, majd kattintson a biztonság fülre és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következők szerinti utasításokat: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki a biztonság tab-ot és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következők szerinti utasításokat: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Chrome: Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd kattintson a Haladó beállítások parancsra, majd a biztonságra vonatkozó menüpontban a tartalmi beállítások opcióban jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következők szerinti utasításokat: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&hlrm=en

Safari: Nyissa meg az Beállítások menüpontot, válassza ki a biztonság opciót és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következők szerinti utasításokat: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html

Opera: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki a Személyes adatok törlése parancsot, válassza a részletes beállítások tab-ot és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következők szerinti utasításokat: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Adatkezelések

Adatkezelő az alábbi tevékenységek során az itt megjelölt célból kezel személyes adatokat:

 • Regisztráció: az adatkezelés célja a felhasználói fiók létrehozása és karbantartása
 • Számla kiállítás: az adatkezelés célja a jogszabályoknak megfelelő számviteli bizonylat kiállítása és a jogszabályban rögzített tárolási idő teljesítése
 • Hírlevél és direkt marketing: az adatkezelés célja termékismertetők küldése és a márkahűség erősítése
 • Hűségprogram: az adatkezelés célja a vásárlási adatok rögzítése marketing célból

Hírlevél, DM tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet és a Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat személyesen vagy a betta@betta.hu email címre küldött emailben. Ez alól kivételt képez a nem marketing célú rendszer üzenet. Amennyiben nem kíván rendszerüzeneteket kapni, törölheti profilját vagy annak törlését az alábbi email címre küldött üzenetben kérheti: betta@betta.hu.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásának időpontja.

Az adatok megismerésére jogosult személyek: A személyes adatokat Adatkezelő munkatársai kezelhetik jelen alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. A hírlevélre történő feliratkozását a weboldalon tudja kezelni.

Adattovábbítás

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

 • A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név, email cím.
 • A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Vezeték- és keresztnév, email cím, számlázási cím, számlázási név.

Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást igénylő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

DPD Hungária Kft.

Postacím: 1158 Budapest, Késmárk utca 14/B

Tel.: +36 1 501 6200

email: dpd@dpd.hu

PR Futárszolgálat Kft

Postacím: 7100 Szekszárd Zrinyi utca 98

Tel.: + 36 20 388 7978

PROFITÁRHELY KFT.

Postacím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

Tel.: 20/254-0866

Fax.: 76/998-344

ugyfelszolgalat@profitarhely.hu

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató Adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Kiemelt figyelmet fordítunk az adatbiztonsági intézkedésekre, megfelelő szervezési és technikai intézkedések teszik biztonságossá a weboldal és a webshop működését.

Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatok automatizált kezelése során az Adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az Adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az Adatkezelőnek.

Jogorvoslat

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az Adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az Adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.